Autorizovaný přístup
Uživatelské jméno:
Heslo:
Otázky a odpovědi
OBIS s.r.o
Kostelecká 820, 196 00
Praha 9 - Čakovice

Tel: 281 861 193
Email: info@obis.cz

Technická podpora
Tel: 281 863 573, 602 236 260
support@obis.cz

Vítáme Vás na stránkách firmy OBIS s.r.o

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO ÚŘADY A ENERGETIKU


ZAK - evidence veřejných zakázek

Hlavní funkce

pořizování, evidence a správa veřejných zakázek různého charakteru

monitorování průběhu a stavu zakázky

definovatelná hodnotící kritéria

generování tisků - protokoly, zprávy, statistika

oboustranná komunikace se systémy pro tvorbu dokumentů pro usnesení, evidenci smluv a obecního majetku

evidence, zakládání a editace subjektů

možnost zveřejnění textů a výsledků v síti internet

Charakteristika modulu

Snadné, rychlé a pohodlné vedení celého průběhu zpracování veřejné zakázky - od vyhlášení po schválení - je hlavním přínosem aplikace ZAK. Jelikož i tento modul je součástí systému ISM, mohou uživatelé pracovat s evidencí dokumentů, usnesení a smluv se všemi výhodami danými provázaností.

Program vychází ze současné legislativy, zákona o zadávání veřejných zakázek, a dle zvoleného typu uživatel vyplňuje pouze ty údaje, které danému typu přísluší.
Modul ZAK zachycuje časový průběh zakázky a zaznamenává sled veškerých kroků a činností se zakázkou spojených.
Základními údaji jsou informace o zakázce jako o celku, tzv. identifikační údaje. Mezi tyto údaje patří název zakázky, způsob zadání, stav, evidenční číslo, datum vyhlášení a ukončení.
Uchazeči jsou vybíráni z číselníku subjektů, který je editovatelný.
Program dále umožňuje v jednotlivých bodech průběhu tisknout protokoly, zprávy, seznamy, evidenční listy, apod.
Vývoj evidence se neřídí pouze dle zvoleného průběhu či způsobu zadání, ale také dle stavu zakázky (rozpracovaná, připomínkovaná, atd.). ZAK dokáže generovat všechny potřebné a související dokumenty: evidenční list zakázky, oznámení o výběru nejvhodnějšího kandidáta, protokoly z jednání komisí, atd. Také je možno vytvořit přímo text zadání veřejné zakázky. Všechny dokumenty jsou přihrávány k datům aplikace, kde jsou chráněna před zneužitím neoprávněnými osobami.
Provázanost na ostatní moduly ISM znamená možnost výběru obecního majetku týkajícího se veřejné zakázky, smluv i usnesení včetně editace a zakládání.

Přehledná evidence s vazbou na další aplikace

Program lze používat samostatně, ale jeho velkou předností je právě provázanost na obecní majetek, evidenci smluv a dokumenty pro usnesení, díky které je uživatel schopen vytvořit, prohlížet a editovat veškeré potřebné materiály spojené se zakázkou.

Automatické generování písemností

Program vytváří veškeré potřebné písemnosti spojené s průběhem a vyřízení veřejné zakázky: evidenční list, výzvy, protokoly, zprávy, čestná prohlášení, oznámení, včetně doručenky.

Stav zakázky

Je důležitým faktorem v celém průběhu zakázky, volí se graficky pomocí tzv. razítka nebo výběrem ze seznamu. V nabídce jsou tyto stavy - rozpracovaná, připomínkovaná, připravena ke schválení, schválená, vyhlášená, ukončen příjem nabídek, uzavřená, zrušena. Ke každému stavu náleží jiná práva pro možnosti editace, mazání a zobrazování dotčeným stranám. Finální stav - vyhlášená - také znamená zveřejnění textu výzvy na zvolené adrese, internetu, případně v Obchodním věstníku (dle způsobu zadání zakázky).

Text výzvy

Na této záložce máte možnost využít přednastavené osnovy, kterou lze upravovat pomocí výběru z menu, nebo si vytvořit osnovu vlastní. Každý uživatel může používat lokálně vlastní osnovu.

Hodnotící kritéria a automatický výběr nejvhodnějšího uchazeče

U každé zakázky je mnoho odlišných kritérií pro výběr té nejlepší. Proto program nabízí možnost nadefinování libovolných kritérií pro vlastní hodnocení. Tyto kritéria se dělí na dvě skupiny - povinné a nepovinné. První skupina je nutnou podmínkou, kterou musí uchazeč splnit, aby jeho nabídka byla vůbec hodnocena. Ve druhé skupině jsou již kritéria s vlastní bodovou vahou, které rozhodují o výsledném umístění nabídky. Jednotliví členové komise hodnotí a bodují dle vlastního uvážení každou kategorii, a výsledek hodnocení je dopočítán automaticky.
U všech nabídek je neustále zobrazován stav, bodová hodnota, a důležité kritérium - cena.

Podrobnější informace o modulu

kompletní informace v PDF