Autorizovaný přístup
Uživatelské jméno:
Heslo:
Otázky a odpovědi
OBIS s.r.o
Kostelecká 820, 196 00
Praha 9 - Čakovice

Tel: 281 861 193
Email: info@obis.cz

Technická podpora
Tel: 281 863 573, 602 236 260
support@obis.cz

Vítáme Vás na stránkách firmy OBIS s.r.o

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO ÚŘADY A ENERGETIKU


CSA - centrální správa aplikací

Hlavní funkce

evidence všech aplikací systému ISM

automatická aktualizace klientských aplikací

evidence číselníků a registrů s možností editace a vkládání údajů

evidence uživatelů, přidělování funkcí a příslušnosti k útvaru

nastavení uživatelských práv včetně práv skupinových

audit činnosti dle aplikací a uživatelů

možnost zasílání hromadných zpráv uživatelům

Charakteristika modulu

Aplikace CSA je základním stavebním kamenem celého systému ISM. Obsahuje informace o všech aplikacích, jejich součástech, číselnících i registrech.

Kvalitní a snadná centrální správa je silnou stránkou celého systému ISM. Nové verze modulů včetně jejich součástí stačí pouze nahrát do CSA a aktualizace klientských aplikací se provede zcela automaticky po přihlášení uživatele do systému. K nové verzi může být připojena hromadná zpráva, ve které jsou uživatelům popsány veškeré změny a novinky. Tyto zprávy může uživatel v případě potřeby číst i zpětně.
Také lze z tohoto místa aplikaci zablokovat a uživatele informovat o termínu opětovného spuštění.
Uživatelé jsou zařazeni do útvarů a skupin, dle kterých jsou přidělovány funkce konkrétní a obecné, včetně příznaku vedoucích a přenesené zodpovědnosti. Uživatelská práva jsou přidělována na úrovni jednotlivých aplikací a lze zvolit a definovat i právo skupinové. Věškeré pojmenování práv vychází z filozofie a logiky jednotlivých aplikací. Právě dle nastavení práv a funkce může uživatel pracovat a prohlížet pouze ty dokumenty, které vytvořil či připomínkoval. Vedoucí odboru má přístup ke všem dokumentům daného odboru.
Do programu lze přenést organizační řád celého úřadu a následně dosazovat jednotlivé pracovníky.
Číselníky a registry veškerých aplikací systému ISM lze prohlížet a upravovat včetně exportu údajů do tiskové sestavy či programu MS Excel.
V modulu CSA je integrovaný audit, který nabízí odpovědným pracovníkům podrobný přehled o činnostech uživatelů. Audit je správcovsky konfigurovatelný a rozšiřitelný dle potřeb a požadavků zákazníka. Také lze tyto informace využít ke statistikám vytíženosti systému a jednotlivých modulů a následně navrhnout optimalizaci.

Centrální správa systému

Tento systém správy celého systému pouze z jednoho místa výrazně šetří čas a nároky na údržbu. Není omezen počtem přihlášených uživatelů. Veškeré operace a úpravy jsou snadné včetně automatické aktualizace klientských aplikací po přihlášení do systému.

Funkce a skupiny práv

Přidělování funkcí konkrétních i obecných (pro externí komunikaci) je řešeno výběrem z číselníků. Pro práva ke konkrétním aplikacím může správce nadefinovat a použít skupiny práv nebo ručně upravit profil uživatele dle potřeby.

Historie funkcí a útvarů

U zaměstnance se evidují veškeré funkce, které během svého působení zastával včetně časového intervalu. Při změně názvu útvaru je nezbytné pro nástupce zajistit přístup ke všem stávajícím dokumentům, což právě řeší evidence historie.

Přenos struktury organizace

Toto přizpůsobení skutečnosti lze dobře využít např. při vkládání nových uživatelů, změně názvu odboru, migrace zaměstnanců mezi odbory, apod. Tyto údaje jsou také využity na šablonách dokumentů.

Číselníky a registry

konkrétních aplikací dle výběru jsou editovatelné a společně s dokumentací pomáhají správci systému rychle vyhledat a odstranit chyby či naopak vylepšit funkcionalitu a rychlost odezvy jednotlivých aplikací. Různé způsoby přístupu k číselníkům a registrům ( přímo z aplikace nebo z CSA) výrazně přispívají k zajištění bezproblémového provozu celého systému.

Přidělování konkrétních a obecních funkcí

Výběr těchto funkcí je řešen pomocí číselníků s možností zobrazení funkcí předchozích (historie). Obecná funkce vychází z požadavků odborů, aby na odesílaných dokumentech byl uveden pouze obecný název funkce, nikoliv plné znění.

Přehledné přidělování práv k aplikacím

Na této záložce lze uživateli přidělit práva skupinová či individuální ke všem aplikacím ISM OBIS. Veškerá pojmenování práv vycházejí z filozofie konkrétních aplikací a změny se projeví ihned při dalším přihlášení uživatele. Názvů práv a skupiny práv je možno využít také při vyhledávání, což výrazně ulehčuje práci správce.

Integrovaný audit

Pokud je zapotřebí sledovat práci uživatelů, modul CSA nabízí konfigurovatelný audit. K dispozici je podrobný přehled o tom kdo, kdy a s jakým modulem pracoval, které záznamy opravoval, četl, případně připomínkoval, atd. Tento monitoring lze na přání zákazníka rozšířit na jakoukoli činnost. Výsledky auditu mohou být podkladem pro zprávu o vytíženosti systému a jednotlivých modulů a sloužit jako podklad pro rozhodování o budoucím vývoji informačního systému.

Podrobnější informace o modulu

kompletní informace v PDF